Fotterapeuten nr. 1-2022

| TEMASIDER: KOMMUNIKASJON 10 | FOTTERAPEUTEN 1 – 2022 Ved siden av lovverket som må følges, slik som «Lov om helsepersonell», har Fotterapeutforbundet laget sine egne etiske retningslinjer. De ligger på nett­ sidene og følger også her: § 1 PASIENTEN Fotterapeuten skal i sin yrkespraksis ta utgangs- punkt i pasientens individuelle behov og egenverd. Fotterapeutens egne behov må underordnes pasientens behov. Pasienten har til enhver tid rett til informasjon om det som skjer med hans/hennes person. Fotterapeutens yrkespraksis skal ikke være preget av diskriminering eller forutinntatte holdninger, men saklig vurdering av pasientens behov for hjelp og omsorg. Pasientens egenverd skal respekteres uansett nasjon eller sosial opprinnelse, sykdom eller helseproblem. § 2 TAUSHETSPLIKT Fotterapeuten har taushetsplikt og skal hindre at andre får kjennskap til en persons legems- og/eller sykdomsforhold, eller andre personlige forhold de får kjennskap til under sin virksomhet. Taushetsplikt gjelder uansett hvordan man er blitt kjent med opplysninger, også de man får indirekte ved egne slutninger. Plikten gjelder i prinsippet overfor alle, også de pårørende. I sistnevnte tilfelle skal man håndtere den med varsomhet, og i samsvar med pasientens ønske. Taushetsplikten er ikke til hinder for at helseperso- nell gir opplysninger til samarbeidende helseperso- nell, når dette er nødvendig av hensyn til undersø- kelse eller behandling av en pasient, med mindre vedkommende motsetter seg dette. § 3 KOMPETANSE Fotterapeuten skal holde faglige ferdigheter og kunnskaper ved like og sørge for oppdatering. Samfunnets stadige utvikling og forandring gjør at kravet til kompetanse stadig endres. Fotterapeuten plikter til enhver tid å holde seg faglig ajour. Fotterapeuten har et individuelt ansvar for å tilegne seg nye kunnskaper og følge utviklingen. Fottera- peuten bør motta og gi impulser til kolleger og informere om viktige fremskritt og endringer. § 4 ANNET HELSEPERSONELL Fotterapeuten skal fremme samarbeid mellom ulike yrkesgrupper i helsesektoren og respektere arbeids- områdene til annet helsepersonell. Hvis det oppstår interessekonflikter, skal hensynet til pasienten prioriteres. § 5 MARKEDSFØRING Fotterapeuten har anledning til å markedsføre sin virksomhet. Markedsføringen må være saklig, informativ og ikke inneholde noe som er uriktig, villedende eller illojalt overfor kolleger. Tjenesten skal ikke markedsføres med tilbudspris. YRKESETIKK: Fotterapeutenes etiske retningslinjer finnes også på nettet, på lenken: https://delta.no/yrke/fotterapeutfor- bundet/om-fotterapeutforbundet/etiske-retningslinjer-for-fotterapeuter Etiske retningslinjer for fotterapeuter

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy