Fotterapeuten nr. 1-2022

FOTTERAPEUTEN 1 – 2022 | 19 TEMASIDER: FOTTERAPEUTER SOM HAR SATT SPOR | TEMASIDER: KOMMUNIKA J N «Legers evne til å forstå og å gjøre seg forstått er like viktig som kunnskap og praktiske ferdigheter.» faguttrykk og lære å observere, notere, vurdere og formidle. Derfor må studiet inneholde læringsaktivi­ teter som bidrar til å utvikle studentenes evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig. Tiden for slike læringsaktiviteter i medisinstudiet er imidlertid begrenset. Desto viktigere er det at alle mulighetene for tilbakemeldinger fra lærer til student utnyttes på en god måte. Dessverre er mangelfull tilbakemelding fra lærerne på journalskriving og muntlige fremleg­ gelser av kliniske funn ved pasientundersøkelser en gjenganger ved studentenes evalueringer av studiet. Noen studenter gjennomfører studiet med minimal tilbakemelding på sine muntlige og skriftlige redegjørelser. Medisinsk fagspråk er like viktig for leger som juridisk fagspråk er for jurister. Begge deler kan være vanskelig å forstå for mange. Det juridiske fakultet i Oslo har iverksatt flere tiltak for å gi jusstudentene mer skrivetrening (5). Der kan våre medisinske fakulteter finne inspirasjon og ideer til å bedre sin undervisning. Studenters studieatferd og prioriteringer påvirkes av mange faktorer, bl.a. eksamen. I økende grad gjennomføres nå eksamen på medisinstudiet digitalt med avkrysningsoppgaver (multiple choice questions, MCQ). Dette er oppgaver der studentene skal svare ved å krysse av for «det mest riktige» av 3–4 forhånds­ definerte svaralternativer (6). Noen studenter vil kunne identifisere riktig svaralternativ ved å gjen­ kjenne sentrale ord i svaret (7), og mange lærer seg metoder for å eliminere gale svaralternativer (8). Evnen til å svare uten hjelpemidler og med egne formuleringer, slik leger må i de fleste situasjoner i yrkeslivet, blir ikke testet. Enda verre er at studenter kan legge seg til en farlig vane i klinisk praksis: De velger bort resonnement og refleksjon, som tar tid og krever en innsats, og gjetter når de ikke vet hva som bør gjøres. Evnen til å beskrive kliniske funn, for eksempel et brokk, et utslett eller et røntgenbilde, og å gjennomføre et fornuftig resonnement er viktigere enn evnen til å krysse av på et skjema. Dagens medisinstudenter har svært gode karakterer fra videregående skole eller har brukt år på å forbedre sine karakterer i enkeltfag (9). Studentene er derfor godt motiverte og kvalifiserte til å ta fatt på et krevende studium. Likevel er studentmassen ikke så homogen som mange synes å tro. Evner og forutset­ ninger varierer mye, og evnen til å uttrykke seg er ikke alltid så god som man kunne forvente. Dette gjelder studenter både med og uten innvandrerbakgrunn. En 5-er eller 6-er i norsk fra videregående skole er ingen garanti for at studenten skriver godt. Læreplaner, undervisning og eksamensformer i medisinstudiet må derfor være slik at studentenes evne til å uttrykke seg dyrkes, fremmes og utvikles. PS: Denne lederartikkelen er hentet fraTidsskrift for Den norske legeforening, der den ble publisert 8. november 2021. (doi: 10.4045/ tidsskr.21.0747). Den er gjengitt med deres tillatelse. Kilde: https://tidsskriftet.no/2021/11/fra-redaktoren/evnen-til- uttrykke-seg Litteratur: 1. Tønnesson JL. Ti teser om klart språk. Michael 2021; 18 (Suppl 26): 212–21. 2. Thorsen O, Hartveit M, Baerheim A. The consultants' role in the referring process with general practitioners: partners or adjudicators? a qualitative study. BMC Fam Pract 2013; 14: 153. [PubMed][CrossRef]. 3. Aarseth G, Lie AH, Natvig B. Hvordan står det til med legeerklæringene? Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2148–9. [PubMed] [CrossRef]. 4. Gallagher TH, Mazor KM. Taking complaints seriously: using the patient safety lens. BMJ Qual Saf 2015; 24: 352–5. [PubMed][CrossRef]. 5. Nordrum JCF. Arbeidet med juridisk klarspråk. Michael 2021; 18 (Suppl 26): 201–11. 6. Gjersvik P. Eksamenslære for dummies. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/ tidsskr.20.0142. [PubMed][CrossRef]. 7. Sam AH, Westacott R, Gurnell M et al. Comparing single-best-answer and very-short- answer questions for the assessment of applied medical knowledge in 20 UK medical schools: Cross-sectional study. BMJ Open 2019; 9: e032550. [PubMed][CrossRef]. 8. Wessel J. Eksamenseksperter med svake kunnskaper. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141. doi: 10.4045/tidsskr.20.0946. [PubMed] [CrossRef]. 9. Studieplasser i medisin i Norge. Behov, modeller og muligheter. Oslo: Kunnskapsdepartementet, 2019. https://www. regjeringen.no/contentassets/9b5b81d1023845 07b85150f2e0f1b089/11745900_rapport_ utredning_fra_grimstadutvalget.pdf Lest 4.10.2021.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy