Fotterapeuten nr. 1-2022

46 | FOTTERAPEUTEN 1 – 2022 | NYTT FRA STYRET Svar på appellen fra fotterapeutstudentene Først og fremst vil Fotterapeut­ forbundet (FTF) takke for et godt og ikke minst aktuelt leserinnlegg. AV SENTRALSTYRETVED HÅVARD HØYDAHL F TF har over tid registrert en økende frustra­ sjon rundt dette med strykprosenten blant privatistene. Først og fremst er dette frustrer­ ende for privatistene og for FTF, men også for faget og rekrutteringen til faget. I denne sammen­ heng er det viktig med en liten orientering rundt dette med privatister og eksamen. De som skal gå opp til eksamen som privatist, melder seg opp til eksamen i fylket de er folke­ registrert i. Dette gjelder både skriftlig og tverrfaglig eksamen. Dersom man går på skole i annet fylke, kan man melde seg opp til eksamen i det fylket skolen holder til. Videre er det opp til Privatistkontoret/fylket å lage avtaler med aktører som skal arrangere tverrfaglig eksamen, og fagpersoner til å produsere teoretiske eksamener. Når det gjelder teoretisk eksamen er det fire-fem personer som bidrar i dette arbeidet; med alt fra selve produksjonen av eksamen til kvalitets­ sikring, språkvask med mer. Et spesielt fag Ser man på selve faget fotterapi, er dette et spesielt fag. Vi er per dags dato den eneste profesjonen på videregående nivå med et selvstendig behandlings­ ansvar. Dette er utfordrende, da faget nok var tenkt et høyere utdanningsnivå tilbake til Reform-94. Ser vi på lærerplanen er den både ambisiøs og relativt omfattende. Senker studiets varighet De siste årene har vi sett en økt tendens til at utdan­ ningsinstitusjonene som tilbyr undervisning til privatister, senker studiets varighet. Noen har to og noen har tre semester. Dette mener FTF er uheldig, da fotterapi er et modningsfag, der man trenger tid for å få tilstrekkelig trygghet og kompetanse. I tillegg har FTF gjennomført en undersøkelse blant elever. Her fremkom det relativt store hull på flere kompetanse­ områder som skal gjennomgås ifølge læreplanen. Når eksamen produseres, baseres den nettopp på lærerplanen; også på de kunnskapshullene som elevene mener de har. Hvorfor elevene mener de ikke får tilstrekkelig undervisning i enkelte fag, er det vanskelig for FTF å svare på. Kan mangel på kvalifiserte lærerkrefter og mangel på erfaring blant lærerne være en del av svaret? Eller rett og slett at lærerkreftene ikke er tilstrekkelig samkjørte rundt tolkningen av læreplanen og hvilket fokus det skal være i faget? Økt fokus og forståelse Når det gjelder offentlige skoler, produseres eksamen lokalt. For privatister produseres eksamen sentralt igjennom fylket. Her kan man selvfølgelig spekulere i om dette fremstår som urettferdig i privatistenes disfavør. Men eksamensproduksjon i offentlig skole er også regulert og følger retningslinjer. Så noe enkelt svar på dette betente området er det ikke, men vi tror at økt fokus og orientering vil bedre forståelsen rundt fagets forventinger og krav. FTF isolert sett har ingen myndighet til verken å starte, stoppe eller endre noe rundt skole eller eksa­ men. Men vi kan påvirke. I det siste året har vi hatt økt søkelys på dette, og vi har jobbet tettere med lærergruppa og utfordret dem i flere spørsmål. Med dette arbeidet håper og tror vi at situasjonen bedrer seg og at faget kan styrkes. Håper dette var oppklar­ ende. PS: Se også en lengre artikkel om emnet på side 36 i Fotterapeuten 4/21,med kommentarer blant annet fra lærergruppa i FTF. TAKKER FOR LESERINNLEGG: Fotterapeutforbundet har over tid registrert en økende frustra- sjon rundt dette med strykpro- senten blant privatistene. (Illustrasjon: Colourbox.com)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy