Kan bidra med politisk slagkraft

Det er liten tvil om at det er bedre å være 100 000 enn 1 000 om man skal få gjennomslag for sine kampsaker. Derfor er det viktig for Fotterapeutforbundet å være med i Delta. Samtidig er det viktig for Delta å ha Fotterapeutforbundet som medlem. Det gir både bredde og styrke.

Politisk kraft: Trond Ellefsen har vært forbundsleder i Delta siden oktober 2022. Han ser det som en styrke å ha Fotterapeutforbundet som medlem – og vil gjerne bidra med å legge politisk tyngde på forbundets kampsaker. (Foto: Delta)
Av Anette Haugen
I

litt over ett år har Trond Ellefsen (60) vært Deltas forbundsleder. Som første nestleder rykket han opp på lederplassen da daværende leder, Lizzie Ruud Thorkildsen, ble valgt til nestleder i YS i oktober 2022. Gjennom snart 30 år har forbundslederen gått gradene i organisasjonen, etter at han først meldte seg inn i KFO (nå Delta) som vanlig medlem i 1995. Han ble deretter valgt til hovedtillitsvalgt på sin daværende arbeidsplass, Ålesund kommune, i 1999, til andre nestleder i Delta i 2012 og til første nestleder i 2020. Nå innehar han altså det øverste vervet.

Tvangssendt på fiskebåt

Selv etter at Trond Ellefsen overtok leder­vervet i Delta har han fortsatt å bo i hjembyen, Ålesund, men ukependler til Oslo. Han er utdannet innen internasjonal markedsføring og har en lang yrkeskarriere innenfor ulike felt. Det hele begynte imidlertid på en fiskebåt. – Da jeg droppet ut av videregående skole ble jeg tvangssendt ut på fiskebåt av faren min. Der lærte jeg meg at det kunne være nyttig å ha en utdanning. Siden har jeg blant mye annet jobbet som sysselsettingskonsulent i Ålesund kommune og jeg har hatt eget firma hvor jeg drev med fiskeeksport, for å nevne noe, forteller Deltas forbundsleder. Hans allsidige bakgrunn inkluderer også at han privat, fra før han ble valgt inn i Deltas hovedstyre, har kunnskap og erfaring om fotterapeutenes viktige yrke og rolle i samfunnet. I og med at han har en datter med diabetes, har han fulgt med på Fotterapeutforbundets kamp for refusjon for pasientene, ikke minst med bakgrunn i at forebygging kan bidra til å få ned amputasjoner som koster samfunnet inntil 500 millioner kroner i året.

Politisk tyngde

På spørsmål om hvorfor han mener det er viktig for Fotterapeut- forbundet å være medlem av Delta – og hva det viktigste han selv og Delta kan bidra med for yrkesgruppen er, svarer Trond Ellefsen: – Det er bedre å være 100 000 enn 1 000 om man skal få gjennomslag for sine kampsaker. Vi har blant annet en arbeidslivsavdeling som kjenner mange på Stortinget og i Regjeringen. De kan hjelpe med å ordne møter med politikere. Jeg har også selv jevnlig møter med Helseministeren, der jeg kan lure inn spørsmål og saker for yrkesorganisasjonene. Det har jeg blant annet gjort for Ambulanseforbundet når det gjelder beredskapen og responstid. For å få til dette, må ledelsen i Fotterapeutforbundet først be om en samtale, der de går konkret inn på hvilke kampsaker de ønsker hjelp med. Han tenker at både saken om refusjon og forebygging av amputasjoner, og kampen for å få utdannelsen opp på et høyere nivå, er viktige saker der Delta kan bidra for å gi politisk slagkraft.

Ønsker å bidra

– Dette er saker vi absolutt er villige til å bidra med å legge politisk tyngde på. Vi ønsker at Fotterapeutforbundet skal bruke oss enda mer enn de gjør i dag, både når det gjelder det politiske, Delta direkte og alle de andre medlemsfordelene man kan dra nytte av. De ligger der som en stor meny alle medlemmene kan velge ut fra, påpeker Trond Ellefsen. Med tanke på at Fotterapeutforbundet er et litt annerledes forbund enn de fleste andre yrkesorganisasjonene i Delta, der mange er selvstendig næringsdrivende, så er Deltas forbundsleder klar på at han ikke ser på det som en negativ annerledeshet. Det bidrar bare til å øke mangfoldet i Delta. De kan dessuten bidra med mye hjelp og råd til de som er selvstendig næringsdrivende også, inkludert kontordrift, skattemessige saker og det å være en god leder. I en tid der det å være medlem av et fagforbund generelt er en synkende trend, er det viktig for Delta å ta godt vare på sine medlemmer. De er glade for at de, på linje med Fotterapeutforbundet, har et økende medlemstall. Mens Fotterapeutforbundet har rundet 1 000 medlemmer, håper Delta å runde 100 000 med­lemmer rundt påsketider.

Om Delta

Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon, som vil utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet. Med nesten 100 000 medlemmer er Delta det største forbundet i hovedorganisasjonen YS. Deltas medlemmer jobber innen offentlig tjenesteyting. Deres oppgaver spenner fra helse- og omsorg til forvaltning og drift av en rekke statlige, kommunale og private tjenester. Det er menneskene som skaper velferden i landet vårt.

Delta skaper balanse

Arbeidslivet er i enorm omstilling og stiller oss overfor stadig nye utfordringer. Deltas fokus er på medlemmenes livskvalitet og forhold som påvirker velferdssamfunnet og arbeidslivet. Delta mener at trygghet og utviklingsmulig­heter er viktige forutsetninger for et liv i balanse. Deltas visjon er å skape balanse mellom individuelle og kollektive behov, mellom arbeid og fritid, mellom privat og offentlig sektor, mellom kvinne og mann, samt mellom ung og gammel. I et arbeidsliv i balanse er det rom for alle og man tar vare på alle uavhengig av bakgrunn, livsfase eller situasjon.

Nærhet til medlemmene

Delta er opptatt av dialog og reelle forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det gjelder både lokalt på arbeidsplassen og i sentrale forhandlinger mellom partene i arbeidslivet. Delta mener den norske modellen er den beste metoden for å løse utfordringene i arbeidslivet. Deltas historie strekker seg tilbake til 1898 da de ble etablert som en av de første fagforeningene for offentlige funksjonærer. De har derfor lang og bred erfaring med å ivareta medlemmenes interesser, også når ansettelsesforhold endres som følge av reformer og endringer i organiseringen av offentlige tjenester. Delta jobber aktivt for å være nær det enkelte medlem og har et solid korps av mer enn 2 500 tillitsvalgte. Rådgivningstjenesten Delta Direkte hjelper og bistår medlemmer med spørsmål og utfordringer fra kl. 8 til 20 alle hverdager hele året. Deltas advokater er spesialister på arbeidsrett og tar saker for medlemmer som trenger spesialisert juridisk bistand. (Kilde: https://www.delta.no/om-delta)

«Det er bedre å være 100 000 enn 1 000 om man skal få gjennomslag for sine kampsaker.»