Viktig å ha med Fotterapeutforbundet

Administrerende direktør i Delta, Gisle Salem, er glad for å ha Fotterapeut­forbundet med på laget. Det gir en viktig helhet. Deltas medlemmer jobber per i dag i yrker som omfatter alt fra fødsel til død – og alt fra hodet til føtter.

Tekst og foto: Anette Haugen
Givende jobb: Administrerende direktør i Delta, Gisle Salem, trives god i jobben. Han vil gjerne at Fotterapeut­forbundets medlemmer bruker Delta enda mer enn de gjør i dag.
S

elv om Fotterapeutforbundet (FTF) skiller seg ut fra mange av yrkesorganisasjonene i Delta ved at de fleste av medlemmene er selvstendig næringsdrivende, tenker ikke Gisle Salem (52), administrerende direktør i Delta, på FTF som et annerledesforbund. I dag er det stadig flere som har atypiske arbeidsforhold, både som selvstendig næringsdrivende, oppdragstakere og gjennom innleie av tjenester. Om Delta ikke kan ta rollen med å forhandle lønn, kan FTFs medlemmer likevel få gode råd om stati­stikkgrunnlag og hvem man kan sammenligne seg med for å fastsette priser. De aller fleste av medlemsfordelene og hjelpen Deltas administrasjon gir, er dessuten lik som for alle andre – både når det gjelder hjelp til forbundet og til hvert enkelt medlem.

En betalt kranglefant Dagens administrerende direktør, Gisle Salem, har vært ansatt i Delta siden 2014. De to første årene var han leder for arbeidslivsavdelingen i Delta, før han tok over som administrerende direktør i januar 2016. Han er fra Hedmark og har i tillegg til juridisk ­embetseksamen med spesialfag arbeidsrett, en master i ledelse. Allerede i 1996/97 var han en snartur innom og jobbet ett år for KFO, som Delta tidligere het. Deretter har han hatt ulike roller innen fagforeningsarbeid – og ikke minst var han i flere år forhandlingssjef i Finansforbundet. Litt spøkefullt omtaler han seg selv som en betalt kranglefant, samtidig som han understreker at han trives svært godt i jobben. – Jeg har en veldig givende jobb, der jeg føler at jeg utgjør en forskjell for folk. Det tror jeg er felles for alle som jobber i Delta. Selv om jeg nå jobber mer på nasjonalt nivå, ser jeg likevel stadig eksempler på at det vi gjør påvirker medlemmenes skjebne. Det er en takknemlig jobb, fastslår han.

Sterkere sammen På spørsmål om hvorfor han mener det er viktig for Fotterapeut­forbundet å være en del av Delta, svarer Gisle Salem: – Først og fremst av årsaken som er felles for alle Delta-medlemmer. Alene er man svakere, sammen blir man sterkere. Balansen i arbeidslivet er viktig. Vi nærmer oss 100 000 medlemmer, så med Delta i ryggen øker den politiske tyngden og gjennomslagskraften for Fotterapeutforbundet. – Trygghet på arbeidsplassen er viktig om du er din egen sjef eller ikke, det samme er faglig påfyll. Vi tilbyr både kurs og opplæringsmateriell. Gode bank- og forsikringsavtaler og rabatterte tjenester i en dyrtid, er andre medlemsfordeler hvert enkelt medlem kan benytte seg av. I tillegg kommer rettslig bistand og svartjenesten Delta direkte, som gir svar på praktiske spørsmål om alt fra arbeidstid og ferietid, til HMS-krav. Alle medlemsfordelene finnes på www.delta.no/medlems­fordeler. Se også Deltas medlemsgaranti i en egen ramme i saken.

Stordriftsfordeler Fordelen ved å være tilknyttet Delta ligger dessuten på to plan. Det ene er fordelene det gir hvert enkelt medlem, det andre er nytteverdien for Fotterapeut­forbundet som organisasjon. Her trekker Gisle Salem fram det han kaller stordriftsfordeler, som inkluderer alt fra digitalteknikk, medlemsregister, tilrettelegging da GDPR ble innført, bruk av Deltas økonomi- og kommunikasjonsavdeling, til nettsider, webinarer og bruk av podkast- og filmstudioer. Alt dette er jo også fordeler som til syn og sist kommer hvert enkelt medlem til gode. – Delta kan dessuten bidra med å påvirke rammebetingelser og legge politisk trykk på fotterapifaget. Med den tyngden vi har, inkludert på YS-nivå, kan vi også bidra til nasjonal og internasjonal påvirkning. Vi ønsker at både forbundet og hvert enkelt medlem skal benytte seg av Deltas tjenester – og vi vil gjerne at Fotterapeutforbundet skal komme til oss med saker vi kan hjelpe med å fronte politisk, påpeker administrerende direktør.

Bredden Å ha Fotterapeutforbundet som medlem, er viktig for Delta, fastslår Gisle Salem. Det er med på å gi dem både bredde og tyngde. Per i dag har de medlemmer som jobber med alt fra fødsel til død – og med alt fra føtter til hodet. Hvert år foretar for øvrig Delta en stor spørreundersøkelse blant alle sine medlemmer. Her kan de se spesielt på svarene de har fått fra FTFs medlemmer. Han trekker fram ett av flere interessante punkter fra den forrige undersøkelsen: Etter pandemien stilte de spørsmålet om hvor mange som ønsker å bytte yrke. Innenfor helserelaterte yrker var tallet ganske høyt, opp mot 30 prosent. Det var også fotterapeuter som svarte at de ønsket å skifte yrke, men tallet var vesentlig lavere, kun på 10 prosent.

Deltas medlemsgaranti

Med Deltas medlemsgaranti blir medlemmenes interesser, utviklingsmuligheter, innflytelse og trygghet i arbeidslivet satt i sentrum. Dette er Deltas medlemsgaranti:
Delta er et fellesskap som bruker kollektiv styrke til den enkeltes beste. Organisasjonen ivaretar medlemmenes interesser som arbeidstakere og yrkesutøvere. Medlemsforankring og demokrati er styrende i all virksomhet. Overfor medlemmene skal Delta:
• Sette dine interesser og utviklingsmuligheter, din innflytelse og trygghet i arbeidslivet i sentrum.
• Møte dine behov og være en god samarbeidspartner.
• Være lett tilgjengelig når du trenger det.
• Ha nødvendig kompetanse og bidra til resultater som tjener deg og medlemsfellesskapet.

«Vi ønsker at både forbundet og hvert enkelt medlem skal benytte seg av Deltas tjenester – og vi vil gjerne at Fotterapeutforbundet skal komme til oss med saker vi kan hjelpe med å fronte politisk.»