Viktig dokument: Protokoll fra 1955 til 1985.

En sprek 70-åring

I år feirer Fotterapeutforbundet sitt 70-års-jubileum, etter at foreningen ble stiftet under navnet Norsk Fotpleierforbund 16. mars 1952. Det har vært 70 år med høy aktivitet, et aktivitets­-nivå som ser ut til å fortsette.

AV ANETTE HAUGEN

Fotterapeutforbundets historie startet da ekteparet Margareta og Ronald Stensnes stiftet Norsk Fotpleierforbund i Horten 16. mars 1952. Ronald Stensnes ble også forbundets aller første formann. I begynnelsen var en av de fremste oppgavene til forbundet å høyne standarden på yrket ved å anskaffe faglitteratur og holde kurs. Samtidig kjempet de for å få en beskyttet tittel og en offentlig autorisasjon for yrkesutøverne. Dette lyktes man etter hvert med, men flere av forbundets øvrige kamper står fortsatt på agendaen til dagens sentralstyre, slik som refusjon for fotbehandlinger, i første omgang for pasienter med diabetes – og også en videreutvikling av utdanningsløpet.

Historien videre

Forbundets historie forteller videre at de første elevene ved en egen ettårig utdanning ble uteksaminert i 1964, retningslinjene for en offentlig autorisasjon ble utarbeidet i 1965, i 1973 ble det lagt fram en innstilling om en toårig utdanning, i 1975 ble det vedtatt å bytte tittel til fotterapeut og i 1978 byttet forbundet navn til Norske Fotterapeuters Forbund. Organisatorisk kan man merke seg året 1993, da forbundet ble en del av Delta, (KFO), mens man to år tidligere var blitt medlem av den internasjonale podiatristorganisasjonen FIP-IFP. I 1996 ble Fagkongressen arrangert for første gang og i 1999 ble det vedtatt frikjøp av forbundsleder, samtidig som sekretariatet flyttet til Lakkegata, der det ligger i dag. I 2007 sto igjen utdanningen på agendaen, og det ble bestemt å se på mulighetene for en høyskole­utdanning. Samme år ble en organisasjonssekretær ansatt på heltid. Fem år senere, da forbundet fylte 60 år, ble navnet på forbundet endret til dagens navn: Fotterapeutforbundet. Medlemstallet har samtidig vokst fra 164 i 1955, til over 1000 nå i 2022.

Nye og gamle mål

Forbundet har oppnådd mye underveis og jobber stadig mot nye mål. Det viktigste på dagens agenda er imidlertid ganske likt det de jobbet for i starten. Nemlig å gi god informasjon både til medlemmene og utad, høyne kvaliteten til yrkesutøverne gjennom en god grunnutdanning, kurs og videreutdanning, heve yrkets status og kjempe for at pasientene skal få rett til å få kompensasjon ved nødvendig fotbehandling. Blant de fremste sakene som står på forbundets sakskart i dag er derfor nettopp å styrke grunnutdanningen, få etablert en bachelor i podiatri, legge til rette for kompetanseheving, styrke fotterapeutenes rolle, rekruttere nye medlemmer, synliggjøre yrkesgruppen nasjonalt og internasjonalt – og ikke minst jobbe for bedre fothelse, for å få ned fotamputasjoner og for å få til en refusjonsordning for pasienter med risikoføtter.

Høydepunkter

Da Fotterapeutforbundet rundet 60 år ble det laget en egen brosjyre med alle høydepunktene i forbundets historie fram til da. Denne finner du under forbundets jubileumssider på nettet. Under har vi trukket ut noen høydepunkter fra 60-årsbrosjyren. I tillegg har vi laget en liten brosjyre med høydepunkter og hendelser det siste tiåret. Den følger i sin helhet på de neste sidene, samtidig som den også er lagt ut på jubileumssidene. God historielesing!

Starten – 50-tallet
1952: Norsk Fotpleieforbund blir grunnlagt og man kjemper for å få en beskyttet tittel.
1955: FOTbladet utgis for aller første gang, forbundet starter med årlige landskurs og man får en lokalforening i Oslo. Året etter får man en lokalforening i Trondheim.
1957: Den første nordiske kongressen holdes i København.
1959: Det er ønske om egen skole, man vil skille fotpleien fra frisørfaget.

60-tallet
1960: Østfold og Vestfold krets av NFF stiftes og planer om et nordisk forbund iverksettes.
1961: Det blir dannet lokalforeninger i Drammen og Hamar.
1964: En ettårig utdanning er et faktum og de første elevene uteksamineres.
1965: Forbundet vedtar retningslinjer for innvilgning av autorisasjon.
1968: Ronald Stensnes utnevnes til den første ridder av Den Gyldne Ekskavator.

70-tallet
1970: Frisør og skjønnhetspleie blir MVA-pliktig, forbundet avverger avgift på fotpleie.
1973: Skolekomiteen framlegger innstilling til en ny skoleplan basert på en toårig utdannelse.
1974: Forbundet velger tittelen fotterapeut og man vurderer en tilslutning til KFO (Delta).
1977: 25-årsjubileum med festmiddag i Oslo. Fotpleier ansettes for å avlaste sekretæren.
1978: Forbundet tar navnet Norske Fotterapeuters Forbund (NFF) og det kommer ny forskrift for offentlig godkjenning av fotterapeuter.

80-tallet
1980: Oslo og Akershus krets melder seg ut av forbundet på grunn av interne stridigheter, blant annet med bakgrunn i arbeidet om tilslutning i KFO.
1981: Det bestemmes at man ikke skal arbeide videre med medlemskap i KFO, men heller vurdere andre mulige forhandlingsorganisasjoner.
1983: Det blir slutt på kretslagskontingent, året etter arrangeres diabeteskurs for første gang.
1987: Siste år med Nordisk kongress. Forbundet vedtar å ansette en sekretær på heltid og sekretariatet flyttes til Kristiansand.
1988: Diabetesforbundet ønsker refusjon på fotterapi. NFF søker om høyskoleutdanning.
1989: Man får ingen gjennomslag for refusjon og avslag på søknad om høyskoleutdanning.

90-tallet
1990: Det er nye samtaler med KFO, og det kjempes mot en sammenslåing av hud og fot.
1991: Forbundet blir medlem av FIP-IFP, etter å ha fått forespørsler siden 1953.
1993: Forbundet blir medlem i KFO, etter et flertall i 1991. Det er interne stridigheter.
1994: IFID (Interessegruppen for fotterapeuter innen diabetes) dannes. Reform-94 i skolen er et faktum og fotterapeututdanningen blir treårig. Sekretariatet flyttes til Pilestredet i Oslo.
1995: FOTbladet endrer navn til Fotterapeuten.
1996: Fagkongressen arrangeres for første gang.
1999: Det vedtas frikjøp av forbundsleder, sekretariatet flytter inn hos KFO i Lakkegata.

2000-tallet
2000: Alle lærere i fotterapi tilknyttes NFF gjennom lærergruppen.
2001: Ny Lov om Helsepersonell trer i kraft, samtidig erstattes tittelen «offentlig godkjent fotterapeut» med «autorisert fotterapeut».
2002: Forbundet feirer 50 år. Planer om innføring av ny organisasjonsstruktur skaper turbulens, men blir midlertidig vedtatt.
2003: Ny organisasjonsstruktur vedtas. Et representantskap bestående av sentralstyre, ledere av kretsene og en delegat fra interessegruppene i NFF blir etablert som øverste organ, med årlige møter. Første «Verdens Fothelsemåned» markeres.
2005: Forbundet lanserer sine nettsider og fagkongressen flyttes fra vår til høst.
2007: Det blir vedtatt å jobbe for en treårig høy­skoleutdanning.
2008: Medlemssider på nettet lanseres og det arrangeres kurs i diabetes ved høyskolen i Gjøvik. Forbundet tar affære mot et nettbasert studietilbud som tilbyr utdanning i fotterapi uten undervisning i praktiske ferdigheter, og tilbudet legges ned.
2010: Forbundet lager faglige kriterier for skoler, og lanserer minstekrav til lokaler og utstyr. På representantskapsmøtet vedtas det å la det gå to år mellom hvert møte.
2011: 56 personer drar på fagtur til Kina. Reisen blir en stor suksess og gjentas året etter.

Det siste tiåret Høydepunkter og hendelser fra det siste tiåret følger på de neste sidene, i tillegg er en egen liten brosjyre fra det siste tiåret også lagt ut under jubileumssidene på nettet.

PS: Alle bilder er hentet fra Fotterapeutforbundets arkiv og tilhører Fotterapeutforbundet.

Jubileum: 25-årsjubileum på Gabelshus i Oslo. Fra venstre Ronald og Margaretha Stensnes, Sofie Knutsen og Tor Gudim.
Tidligere forbundsledere: Fra venstre: Åse Nordhagen, Edel Olstad, Mona Sevlejordet, Bjørg Brochmann og Bitten Graasvoll.
Fotpleier anno 1969: Yrkestittelen fotterapeut kom ikke før i 1974.
Fotpleierløfte: Fra FOTbladet nummer 3 i 1970.
FOTbladet: Medlemsblader fra 60-90-tallet, alle i A5-størrelse. Det første Fotbladet kom ut i 1955. I 1995 endret det navn til Fotterapeuten.
Gode råd: Noen gode råd for arbeidsdagen, trykket i Fotbladet.
Tilbud: Et forsøk på markedsføring som man gremmes over i dag.

Forbundsledere gjennom 70 år

1952–1955: Ronald Stensnes
1955–1957: Ingrid Johnsen
1957–1959: Magda Buntz
1959–1961: Ronald Stensnes
1961–1964: Sverre Grotthing
1964–1970: Sofie Amalie Knutsen
1970–1974: Liv Horntvedt
1974–1976: Aase Nordhagen
1976–1980: Tor Gudim
1980–1982: Bjørg Brochmann
1982–1984: Grethe Kjønstad
1984–1986: Johanne Kolstø
1986–1993: Bitten Graasvoll
1993–1994: Edel Olstad
1994–1997: Ranveig Tvedt Breivik
1997–1999: Anne Aurdal
1999–2000: Mona Sevlejordet
2000–2003: Lise Halvorsen
2003–2006: Solveig Annie Magnussen
2006–2014: Mona Boysen *Fungerende leder fra 2004
2014–2015: Anita Kreken Solberg
2016–dd: Inger Margaret Paulsen