Fotterapeutforbundet

2012-2022 – det siste tiåret

Her følger en oversikt over hendelser og høydepunkter det siste tiåret, som starter med navneskiftet i 2012, der Fotterapeutforbundet får sitt nåværende navn. Mot slutten av perioden, i starten av koronapandemien i 2020, skjer det historiske at alle klinikker pålegges å stenge ned i over fem uker.

2012

Forbundet feirer 60 år
Nytt navn: Fotterapeutforbundet
Samhandlingsreformen i helsevesenet

 • Samhandlingsreformen i helsevesenet trer i kraft fra første januar med håp om økt fokus på forebygging av skader og sykdom relatert til føtter.
 • I påsken deltar 22 fotterapeuter på en studiereise til Beijing i regi av MittKINA og FTF.
 • På representantskapsmøtet i april endrer forbundet navn til Fotterapeutforbundet.
 • En undersøkelse blant medlemmene viser at åtte av ti er fornøyde med medlemskapet.
 • Internett og sosiale medier benyttes nå av mange fotterapeuter. Forbundet utvikler medlemskontakten på internett, med hyppigere oppdateringer på nett­sidene og Facebook.
 • I juli fraråder Helsedirektoratet høyskoleutdanning for fotterapeuter. Forbundet mener redegjørelsen som er levert til Helse- og omsorgsdepartementet ikke holder mål – og starter på høsten en bred mobilisering for å få politisk støtte til økt utdanning.
 • I september arrangeres den første nordiske kongress­en siden 1987 i f­orbindelse med at 60-årsjubileet feires på Sundvollen.
 • Det vedtas å opprette en komite på tre personer for å nedsette krav/kriterier til medlemskap.

2013

Fokus på pasientrettigheter
Bekymringsbrev om utdanningen
Nytt grafisk design

 • Det skrives kontrakt med Høgskolen i Oslo/Akershus om å utarbeide en videreutdanning i den diabetiske fot.
 • Helsedirektoratet etterkommer kravet om å inkludere fotterapi i sitt informasjonsmateriale til personer med diabetes. De korrigerer også feil i en oversatt brosjyre.
 • En søknad sendes til Arbeidsdepartementet om at fotterapeutklinikker og ortopediverksted må likestilles med hensyn til å tilvirke trykkavlastninger til føttene, men søknaden avslås.
 • Det sendes et bekymringsbrev til Utdanningsdirektoratet om at fotterapilinjene er nedleggingstruet ved de offentlige skolene.
 • FTF retter fokuset over på pasientrettigheter, med påstand om at myndighetene bryter lovverket ved ikke å dekke kostnader til fotterapi for blant annet diabetes­pasienter med risiko for fotsår og pasienter med alvorlige negleproblemer eller feilstillinger.
 • Fothelse i den eldre delen av befolkningen er årets ­fokus, noe som blant annet fører til et godt samarbeid med Seniorsaken og Pensjonistforbundet.
 • Fotterapeuten meldes inn i Fagpressen, der det kreves at man følger redaktørplakaten og etiske retnings­linjer.
 • FTF inngår samarbeid med Bedriftsforbundet (nå SMB), for å bedre tilbudet om juridisk kompetanse tilknyttet næringsvirksomhet.
 • Et nytt grafisk design, som medlemmene kan benytte for å fremstå mer profesjonelt, lanseres.

2014

FBT blir stiftet
Iverksetting av krav om faglig oppdatering
Retningslinjer for markedsføring og logo

 • FBT – interessegruppe for fotterapeuter med inte­resse for biomekanisk terapi blir formelt stiftet, etter at den er opprettet året før.
 • IFID – interessegruppen for fotterapeuter med diabeteskompetanse markerer sitt 20-årsjubileum.
 • Lærergruppen starter opp et nasjonalt utviklingsprosjekt.
  Styremedlemmer drar for egen regning til Danmark for inspirasjon til utdanningssaken.
 • Krav til faglig oppdatering for medlemskap iverksettes.
  Kravet er 20 poeng over tre år, som blant annet kan tas under den årlige Fagkongressen.
 • Ny kampanje og informasjon på nettet for å synliggjøre forskjellen på fotterapeut og fotpleier.
 • Prosjekt «Se Risikofoten» innføres. Målet er at alle medlemmer skal kunne identifisere en risikofot hos diabetikere på nivå 1 eller 2.
 • Det lages retningslinjer for bruk av logo og klinikk­navn, i tillegg til restriksjoner mot markedsføring av tilbudspris.

2015

Videreutdanning innen diabetes
Elevfagdag i Oslo
Krav om digital journalføring

 •  Videreutdanning innen diabetes igangsettes på ny, nå som høyskolestudium med 10 studiepoeng. Det første året på Høgskolen i Oslo/Akershus, deretter på Høgskolen i Drammen.
 • FTF arrangerer sin første elevfagdag i Oslo, for elever fra alle utdanningsstedene i Norge. Målet er å inspirere elevene til å starte opp og drive seriøse klinikker med fokus på helse.
 • Dialog med Kunnskapsdepartementet om at flertall­et av utdanningstilbudene i fotterapi er uten tilsyn­s­­ordning fordi de er private. Man frykter for nedleggelse av det offentlige tilbudet og ber om en vurdering av dette i sammenheng med et behov for en høgskoleutdanning.
 • Helsedirektoratet setter krav til helsepersonell om digital journalføring fra 1. september. Fottera­peuter innvilges unntak for ett år, som senere utvides ut 2017.
 • Det bestemmes å starte videreutdanning på høgskolenivå i biomekanisk terapi.
 • FTF får hjelp fra Bedriftsforbundet og senere egen advokat i søksmål fra Folkeuniversitet.

2016

Videreutdanning i biomekanikk
Vinner langvarig rettsak
Første nettbaserte opplæring

 • Videreutdannelsen Biomekanisk terapi, med 30 studiepoeng, tilbys for første gang til fotterapeuter ved Høgskolen i Drammen.
 • Dialog med ledelsen i Fakultet for helsevitenskap med tanke på å få opprettet en bachelorutdanning i podiatri.
 • En redegjørelse sendes Utdanningsdirektoratet i april, om behov for å innføre praksiskrav i fotterapiutdannelsen, men dette avslås.
 • FTF vinner i juni en langvarig rettsak og konflikt med Folkeuniversitetet Øst i Tingretten, men denne ankes. (Saken avsluttes senere med et forlik høsten 2017.)
 • Studietur til Tradium Fodtterapiskole i Danmark, med dialog om nordisk samarbeid.
 • FTF tar i bruk et helt nytt medlemssystem, med blant annet «min side» for medlemmene.
 • Fristen for å ha oppnådd kravet om 20 poeng faglig oppdatering i løpet av tre år forlenges med ni måned­er for inneværende periode, siden mange frykter utmelding.
 • Helt ny nettbasert opplæring tilgjengelig på nett­siden Podiatrist.no.

2017

Lanserer kompetansehevingsplan
Nordisk samling og studieturer
Politisk arbeid om refusjonsordning

 • I januar lanseres den første kompetansehevings­planen, for å gjøre det enklere å holde seg faglig oppdatert.
 • På høsten avleveres en rammeplan for en podiatriutdanning til Høgskolen Sørøst-Norge.
 • Det blir bestemt å integrere regnskapssystemet og medlemssystemet i Delta.
 • Det innledes et samarbeid med ortopediingeniørene, som resulterer i to samhandlingsdokumenter rundt diabetes og fotproblematikk.
 • Helsedirektoratet lytter til forbundets anbefaling til «høringsutlysning av revidert nasjonal faglig retningslinje for diabetes», og inkluderer filt og silikon på listen over trykkavlastninger.
 • Økt politisk arbeid, inkludert et møte med Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget med fokus på den manglende refusjonsordningen, særskilt for pasienter med diabetes.
 • Studieturer til universiteter i Eindhoven, Nederland og Barcelona, Spania i forbindelse med utredningen av en norsk bachelor i podiatri.
 • Nordisk samling i Stockholm, også med hele styret fra FIP/IFP, for å diskutere et samarbeid. FIP vil blant annet jobbe for en europeisk minstestandard til utdanning.

2018

Filmpremiere for promoteringsfilm
Innføring av internasjonal fothelsedag
Bestilling av fagplan for en bachelor

 • Helsedirektoratets krav om digital journalføring gjelder fra 1. januar også for fotterapeuter.
 • På representantskapsmøtet vedtas det at valg­­­- perioden heretter skal være på fire år.
 • Fotterapeutforbundet presenterer sine nye nett­sider under Delta, og også «Finn fotterapeut», der pasienter lett kan finne fotterapeuter i sitt nærmiljø med rett kompetanse.
 • Ny skreddersydd og eksklusiv forsikringspakke lanseres.
 • Det legges inn bestilling på en fagplan for en bachelor.
 • Filmpremiere under Fagkongressen på forbundets nye film, som promoterer fotterapiyrket.
 • Økt nordisk samarbeid, blant annet med studietur til Danmark.
 • Fotterapeut og lektor Terje Haugaa velges inn i den internasjonale komiteen ECP.
 • «International Podiatry Day» arrangeres for første gang den 8. oktober.

2019

Ny veileder for journalstandard
Arrangerer debatt under Arendalsuka
Stortingsbesøk om fotamputasjon

 • En helt ny veileder for journalstandard er klar etter to års jobbing av Lærergruppen og FTF.
 • Grunnutdanningen tilbys nå ved tre offentlige skoler, i tillegg til at det er et økt antall private tilbydere.
 • Økt nordisk samarbeid, blant annet med møter/studieturer til Gøteborg og Helsinki.
 • Økt internasjonalt faglig samarbeid. FTF deltar blant annet med én styrerepresentant på Verdenskongressen i Miami, inkludert komitémøter i forkant av kongressen.
 • FTF arrangerer debatt om «reduksjon av antall amputasjoner av diabetesføtter» under Arendals­uka i august. Dette følges opp med to besøk på Stortinget, der forbundet får i oppdrag fra Helse- og omsorgskomiteen om å lage en plan for reduksjon av amputasjoner.
 • Norske fotterapeuter deltar for første gang på «Den internasjonale podiatridagen» 8. oktober, med både fysiske markeringer rundt om i landet og stor nettaktivitet.

2020

Klinikker stenges grunnet pandemien!
Fagkongressen avlyses
Digitalt representantskap på høsten

 •   Fotterapeuter pålegges å stenge klinikkene i over fem uker fra 12. mars, da Norge går inn i en unntaks­tilstand grunnet koronapandemien. Det jobbes intenst for å få ut informasjon om rettigheter og for å kunne få åpne opp igjen samtidig med tilsvarende helseyrkesgrupper.
 • Årets fagkongress avlyses på grunn av pandemien, det samme gjelder planlagte studieturer, flere kurs, skolebesøk og lokale årsmøter. Noe gjennomføres digitalt.
 • Representantskapsmøtet utsettes fra april til slutten av august, men må til slutt avholdes delvis digitalt på bakgrunn av nye koronarestriksjoner.
 • Poengkrav til faglig oppdatering videreføres, men det vedtas at medlemmer ikke lenger vil bli ekskludert om de ikke oppnår nok poeng.
 • Den bestilte fagplanen for en bachelor i podiatri leveres sentralstyret.

2021

Prisen Årets fotterapeut lanseres
Forbundet rundet 1000 medlemmer
Ny film om diabetes og fothelse

 • Ny kompetansehevingsplan presenteres, med ­digitale kurs.
 • Prisen Årets Fotterapeut opprettes av sentralstyret og deles ut under Fagkongressen. Den første vinneren av prisen blir Christina S. Holmen.
 • Premiere under Fagkongressen på en ny opplysningsfilm om å ivareta fothelsen til personer med diabetes. Den er laget i samarbeid med Diabetesforbundet.
 • Interessegruppen FBT skifter navn til FMS (Fotterapeuter med spesialisering innen muskel- og skjelettlidelser).
 • FTF får mange henvendelser om svært høy strykprosent blant privatister. Lærergruppen utfordres på punktene «en felles forståelse for faget, lærerplanens innhold og vekting i faget».
 • Fagplanen for en bachelor i podiatri oversettes og sendes utenlandske kontakter for innspill. Samtidig hentes det kunnskap fra eksisterende bachelorprogram i Finland, Spania og Malta.
 • En veileder for observasjonspraksis for fotterapi­elever utarbeides. Det skjer etter henvendelser om behovet for å definere innholdet i slik praksis og utarbeide en felles mal.
 • Fotterapeutforbundet runder 1000 medlemmer!

2022

Fotterapeutforbundet feirer 70 år!

 • Fotterapeutforbundet feirer at de har rundet 70 år. Det skjer med lansering av jubileumssider på selve dagen 16. mars og med ulike markeringer, blant annet under representantskapsmøtet og på Fagkongressen – samt i medlemsbladet.
 • Samarbeidsmøte med NIFS og Diabetesforbundet om en felles front inn mot politiske myndigheter, for å etablere et bedre system for å ivareta fothelsen for personer med diabetes.

Oppdatert per 1. april 2022 Tekst og foto: Anette Haugen, Illustrasjoner: Ylva og Vilde H. Kristiansen

Fagkongressen er blitt et årlig høydepunkt for både faglig oppdatering og sosialt samvær, etter at den aller første fagkongressen ble arrangert i 1996.
Sentralstyret anno 2022. Fra venstre: Torild Tjensvold, Kathrine F. Rosenberg, Mette Kverme, Inger M. Paulsen og Håvard Høydahl.
Christina S. Holmen er første vinner av Årets Fotterapeut i 2021!