Står sterkere sammen

Å være en del av et fagforbund og et fellesskap er en tosidig sak. Samtidig som det gir deg en trygghet, flere rettigheter og at du har rådgivere ved din side om noe skjer, betyr det også at du selv er med på å skape et kollektiv og demokrati til gode for flere enn deg selv.

Tekst og foto: Anette Haugen

Fellesskapet: Forbundsleder i Delta, Erik Kollerud, synes det er spennende å få være med på å påvirke hva Delta skal være.

«Vi skaper balanse i arbeidslivet.» Dette er visjonen til Delta, arbeidstaker­organisasjonen som Fotterapeutforbundet er til­knyttet. Men hva betyr egentlig det?

– I visjonen og formålet til Delta ligger det at man skal jobbe for å kombinere de individuelle ønskene med de kollektive behovene. Vi skal gi den kollektive styrken til den enkelte, slik at hver og én får det bedre ved å stå sammen. På den måten skapes det en balanse, forklarer Erik Kollerud, som har vært forbundsleder i Delta siden 2012.

Selv er han utdannet ambulansearbeider og jobbet i Drammen i tiden før han ble forbundsleder. Hvordan han endte opp der han er i dag, er litt tilfeldig. Det startet med at han ble tillitsvalgt på egen arbeidsplass. Siden grep han de mulighetene som bød seg der og da.

– Jeg har aldri hatt noe klart mål om å bli forbunds­leder, men det har vært utrolig spennende å få mulighet­en til å påvirke og utvikle hva Delta skal være, sier han.

Balansen

Dette med å skape balanse er et sentralt begrep og gjelder på mange plan. Det er blant annet viktig med god balanse mellom arbeid og fritid, mellom ung og gammel og mellom kjønnene. I denne balansegangen ligger det også at Delta skal være politisk uavhengig. De skal være politisk aktive, men skape balanse ved ikke å være bundet til et særskilt politisk parti. Ved å være medlem i organisasjonen er du også selv med på å skape en viktig balanse. Da er du med på å støtte et demokrati og et system som jobber for arbeids­takerne, slik at det blir en god balanse mellom arbeids­taker og arbeidsgiver.

– Dette er et system som har vist seg å fungere godt og gir en god maktfordeling. Det å organisere seg viser derfor at du ikke bare tenker på deg selv og «hva som er mine fordeler», men at du er med på å understøtte det samfunnet vi har i dag, fastslår forbundslederen.

Et litt annet forbund

Mange tenker ofte på arbeidstakerorganisasjoner som noen som primært driver med lønns- og arbeidsvilkårs­forhandlinger for sine medlemmer. Veldig mange av Fotterapeutforbundets medlemmer er selvstendig næringsdrivende, noe som gjør forbundet til en litt annerledes yrkesorganisasjon enn mange av de andre som er tilknyttet Delta.

– Selv om vi ikke kan drive med lønnsforhandling­er direkte for fotterapeutene, er Delta med på å sette rammene for det generelle lønnsoppgjøret. Da får fotterapeuter som er ansatt et grunnlag for å forhandle selv og de som driver egen klinikk et grunnlag for hvor nivået for prissettingen skal ligge, påpeker Erik Kollerud.

Foruten dette har jo fotterapeuter en rekke andre fordeler ved å være organisert. Det jobbes med kompetanseheving, det har vært fokus på pensjon, det er utarbeidet en rekke medlemsfordeler, slik som den nye forsikringspakken og man har alltid en trygghet gjennom et apparat av tillitsvalgte, rådgiv­ere og juridisk bistand om noe skulle skje.

Ved siden av dette har man ikke minst felleskapet og møteplassen man selv bidrar til å skape, der man kan treffe og diskutere med likesinnede innenfor yrket. I en arbeidshverdag som stadig blir mer usikker, er det for mange ekstra godt å ha et slikt nettverk og en slik sikkerhet i bunn. Å være medlem i et forbund gir samtidig en identitet og tilhørighet.

Endring i arbeidsmarkedet

Med dagens endring av arbeidsmarkedet er det hele tiden nødvendig for Delta og de øvrige organisasjonene å tenke nytt. I tillegg til at stadig flere jobber selvstendig, utarbeides det en rekke midlertidige kontrakter og andre ansettelsestilknytninger som gir utfordringer for arbeidstakerorganisasjonene.

– Arbeidslivet endrer seg, folk bytter oftere jobb og mange har ikke lenger det stabile kollektivet på en arbeidsplass som eksisterte tidligere. Da blir nettverket du får gjennom fagforbundet enda viktigere. Du kan si Delta og Fotterapeutforbundet skal være din partner i arbeidslivet. Den som alltid er der når du trenger noen. Fagforeningen skal være din trygge partner i et utrygt arbeidsliv, kommenterer Erik Kollerud.

Han synes det er spennende å ha Fotterapeutforbundet som Deltamedlem, nettopp fordi de gir dem litt nye og annerledes utfordringer – som går i retning mot mye av det nye som skjer innenfor arbeidslivet. Gjennom dialogen med fotterapeutene lærer de hele tiden noe nytt om hvordan de kan bli bedre på å ivareta denne yrkesgruppen. Det er god erfaring, som forhåpentligvis både fotterapeutene og andre vil dra nytte av videre.

Naturlig sted

Selv om Fotterapeutforbundet per i dag er et litt utypisk forbund i forhold de fleste andre i Delta, er forbundslederen svært glad for å ha organisasjonen som medlem. Det er ikke minst fordi de er med på å forsterke bredden i medlemsmassen. Det er bra med mange og ulike innspill, for det gir bedre beslutninger. Han mener også at Delta er et riktig sted å være medlem for fotterapeutene.

– Det er positivt og nyttig å ha Fotterapeutforbundet som medlem hos oss. Faglig sett mener jeg også helt klart at fotterapeutene hører hjemme her. Innenfor YS er det vi som organiserer veldig mange av dem som jobber innenfor helsesektoren, sier forbundslederen, som selv har helsebakgrunn gjennom sitt yrke som ambulansearbeider.

Til slutt trekker han dette med fellesskapet enda et skritt videre. Når du melder deg inn i et fagforbund er du ikke bare en del av det fellesskapet. Du er samtidig en del av hele fagforbundsfellesskapet. Delta jobber nemlig ikke alene. Det jobbes stadig med prosjekter på tvers av forbundene og hele YS-sektoren. Som medlem er du en del av denne store helheten. Jo flere man er, jo mer press kan man legge – og jo sterkere blir man.

– Skal vi ha fagforeninger også i framtida må vi utvikle oss. Det kan du som enkeltmedlem være med på, påpeker han.

Om Delta

• Delta har over 80 000 medlemmer.
• Delta organiserer ansatte i offentlig tjenesteyting på tvers av fagområder og yrkesgrupper – de menneskene som skaper velferden.
• Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som skal utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet.
• Delta har medlemmer innenfor en rekke yrkesgrupper, som hver dag bidrar til kvalitet og utvikling av velferdssamfunnet.
• Delta er tilsluttet hovedorganisasjonen YS – Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.
• Delta har røtter helt tilbake til 1898, i de første fagforeningene for offentlig funksjonær.
• Deltas visjon er: Vi skaper balanse i arbeidslivet.