Bivirkninger ved bruk av legemidler

Det finnes mer enn 1 350 registrerte legemidler i Norge. Selv om mange ikke opplever noe ubehag, kan alle medisiner gi bivirkninger. Det vanligste er at eventuelle bivirkninger er moderate og forbigående og oppstår ved oppstart eller ved økning i dosen.

Av Mette Kverme, autorisert fotterapeut

Colourbox.com

Alle medisiner kan gi bivirkninger, og i en del tilfeller kan dette også påvirke føtter og/eller hud. Det vanligste er at bivirkningene er moderate og forbigående, og oppstår ved oppstart eller ved økning i dosen av en medisin. På pakningsvedlegget gis det mer informasjon om bivirkninger for hver enkelt medisin. Det er viktig å lese dette før bruk for å være forberedt.

Selv om listen over bivirkninger kan være lang, er det viktig å være oppmerksom på at det er mange som ikke opplever noe ubehag når de tar medisinene sine. Er man i tvil eller lurer på noe spesielt rundt legemidlet, er det alltid lurt å spørre farmasøytene på apoteket. Opplever man bivirkninger av alvorlig grad, bør fastlegen kontaktes.

Antallet bivirkningsmeldinger per år har mer enn doblet seg de siste ti årene og er høyere enn noen gang.

Rapport

I mai publiserte Statens legemiddelverk den norske bivirkningsrapporten for 2018. Rapporten er utarbeid­et av Legemiddelverket og bivirkningssentrene ved Folkehelseinstituttet. Her kan vi lese at Legemiddel­verket i 2018 mottok 5 623 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter og legemiddelprodusenter. 31 prosent av meldingene ble klassifisert som alvorlige.

Antallet bivirkningsmeldinger per år har mer enn doblet seg de siste ti årene og er høyere enn noen gang. Dette skyldes både et økende antall bivirkningsmeldinger fra pasienter og pårørende, i tillegg til nye rapporteringskrav for legemiddelprodusentene.

Hele rapporten kan leses på nettsiden:

https://legemiddelverket.no/nyheter/bivirkningsrapport-for-2018.

De vanligste legemiddelgruppene

Her følger en liste over noen av de vanligste legemiddelgruppene og hvilke bivirkninger som kan forekomme for disse:
Kilder: https://nasjonalforeningen.no/hjerte-og-kar/medisiner/ https://www.felleskatalogen.no/medisin

Legemiddelutslett på huden

Legemiddelutslett er uønskede reaksjoner i huden fremkalt av legemidler. Risikoen for å reagere med utslett på legemidler er høyere hos kvinner enn hos menn, øker med alderen og med antall medisiner pasienten bruker. Blant de flere enn 1 350 registrerte legemidlene i Norge er det antibiotika, ikke-steroide antiinflammatoriske preparater (NSAID) og antikonvulsiva som vanligst gir utslett. Legemiddelutslett oppstår oftest innen én-tre ukers lege­middelbruk. (Se listen over typiske legemiddelutslett se tabell under.)

Her følger en liste over typiske legemiddelutslett:

Kilder legemiddelutslett:

• AGEP (Lützow-Holm, C., & Rønnevig, J. R. Kutane legemiddelreaksjoner (2005). Tidsskr Nor Lægeforen, 18(125): 2483-7. Kutane bivirkninger av systemiske legemidler (2017).
• Norsk Legemiddelhåndbok: www.legemiddelhåndboken.no
• www.oslohudlegesenter.no/akutt-generalisert-erytematose-pustulose.html
• Nordeng, Hedvig & Framstad, Hedda. (2019, 18. februar). legemiddelutslett. I Store medisinske leksikon. Hentet 16. mai 2019 fra https://sml.snl.no/legemiddelutslett.

Ønsker du mer informasjon om legemidler?

RELIS-sentrene (de fire regionale legemiddel­informasjonssentrene) har en felles hjemmeside
(www.relis.no) der legemiddelrelaterte nyheter og problemstillinger publiseres.
Hjemmesiden gir tilgang til en gratis, søkbar, spørsmål-svar database, som er beregnet for helsepersonell.
https://relis.no/

Bivirkningsmelding for pasienter

En fotterapeut kan opplyse sine pasienter om at de selv kan melde bivirkninger av medisiner til Legemiddelverket ved hjelp av et meldeskjema på nettet. Man melder først og fremst bivirkninger som ikke står i pakningsvedlegget eller som oppleves som svært belastende (alvorlige).

Skjemaet finnes på lenken:

https://legemiddelverk­et.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter

Bivirkningene deles inn i kategorier etter hvor ofte de forekommer.
En bivirkning kalles: 

• svært vanlig hvis den forekommer hos mer enn 1 av 10 pasienter.
• vanlig hvis den forekommer hos mer enn 1 av 100 pasienter.
• mindre vanlig hvis den fore­kommer hos mer enn 1 av 1000 pasienter.
• sjelden hvis den forekommer hos mer enn 1 av 10 000 pasienter.
• svært sjelden hvis den er beskrevet kun i enkelte tilfeller (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter).
Kilde: legemiddelverket.no