Må kjenne til fotterapeuters kompetanse

For å bedre kommunikasjonen mellom fastleger og fotterapeuter, må fastlegene ha kunnskap om fotterapeutenes kompetanse. Men hvordan skal man få til det?

 

Tekst og foto: Anette Haugen

Dette var hovedspørsmålet kretslaget i Buskerud stilte til kommuneoverlegen i Lier da de kontaktet henne tidligere i år. Kommuneoverlege, Ingrid Tyridal Bjerring, tok dem på alvor fra første stund og har vist stor interesse for fotterapeutenes sak.

Under har kretsleder i Buskerud, Randi Sandlie Nyland, svart på noen spørsmål om hvorfor de tok kontakt, hva de så langt har fått ut av det og litt om hvor de tenker at veien skal gå videre.

Hvorfor var det viktig for dere å ta kontakt med kommuneoverlegen i Lier?
– Vi ønsker at fastlegene skal vite hvilken kompetanse vi fotterapeuter innehar og er usikre på om dette er noe alle fastleger er klar over. Vi opplever ofte at våre pasienter får beskjed fra sin fastlege om å ta kontakt med en fotpleier, noe som vi oppfatter som at noen fastleger ikke vet forskjellen på en fotpleier og en fotterapeut. – Dersom vi har sendt med pasienten et journal­notat om en tilstand som vi tenker er relevant å følge opp, får vi innimellom beskjed om at fastlegen er imponert over journalnotatet vi har skrevet. Det er hyggelig å få skryt, men de skal jo ikke bli imponert over at vi gjør jobben vår.

Hva fikk dere ut av møtet med kommuneoverlegen?
– Vi ble veldig godt tatt imot av kommuneoverlege Ingrid Tyridal Bjerring. Hun var lydhør og er helt klart opptatt av at alle pasienter i Lier skal få best mulig behandling. I forkant av møtet hadde jeg sendt henne en presentasjon som omhandlet fotterapeutens rolle i Norge og hvilken kompetanse fotterapeuter har. Denne hadde hun lest før vi kom til møtet, noe som viser at hun er interessert.

– Hun mente at for å få til en bedre kommunikasjon med fastlegene må vi ha refusjonsrett. Spørsmålet er hvordan vi skal få refusjonsrett dersom ikke fastlegene vet hvilken kompetanse vi har, og da startet hun med å innvilge oss femten minutters taletid på Allmennlegeutvalget (ALU). Allmennlegeutvalget er et obliga­torisk møte for alle fastleger i kommunen som holdes fire ganger i året. – Ingrid Tyridal Bjerring mener at den beste måten å bedre kommunikasjonen mellom fastlege og fotterapeut er ved å koble oss til Norsk helsenett. Ved å utveksle informasjon vedrør­ende pasientene der, vil vi synligjøre oss fotterapeuter som helsepersonell.

Vet du om det er mange fottera­peuter som bruker Norsk helsenett?
– Jeg vet at det er noen som bruker Norsk helsenett (NHN), men tror ikke det er mange.

Hva gjør dere med dette videre – foruten at dere skal prate på ALU?
– Vi må oppfordre alle fotterapeuter til å kommunisere med fastlegene i sitt område om felles pasienter, slik at pasientene blir ivaretatt på best mulig måte. Dette vil også synliggjøre fotterapeutene og hvilken kunnskap vi innehar overfor legene, for når det kommer til refusjonsrett må vi ha hjelp av lege­foreningen i den politiske debatten som omhandler refusjonsrett.

– Vi må også ha fokus på å få flere fotterapeuter til å se viktigheten av å koble seg på NHN dersom vi skal bli inkludert i et tverrfaglig team som helsepersonell.

Hva blir fanesaken dere tar opp på ALU?
– Målet for fanesaken må bli refusjonsrett for pasienter med diabetes, ved at vi formidler hvilken kompetanse vi fotterapeuter innehar i forhold til disse pasientene, samt vise til at 85 prosent av alle amputasjoner hos pasienter med diabetes skyldes et diabetisk fotsår.

– I artikkelen «Antall benamputasjoner kan halveres», skrevet av Håvard Høydahl, spør han: «Kan vi utnytte andre ressurser i helsevesenet med kompetanse på den diabetiske fot?» Fastlegene har det formelle ansvaret for jevnlig risikovurdering og fotsjekk av personer med diabetes som dekkes av Helfo.

– En nylig spørreundersøkelse blant personer som har diabetes, utført av Frode Kristensen og Vibeke Sundling, viser at kun én av fem går til fotunder­søkelse, mens fire av fem går til øyeundersøkelse. De skriver: «Undersøkelse av føtter må settes i system. God diabetesomsorg krever tverrfaglighet, den er avhengig av godt samarbeid mellom leger og annet helsepersonell».

– Fotterapeuter med videreutdanning innen diabetes har kompetansen til å vurdere risikoen for diabetiske fotsår, og er i dag anbefalt gjennom nasjonale retningslinjer utarbeidet av helsedirektorat­et som en del av risikovurderingen til personer med diabetes.

– Behandling hos fotterapeut er i dag ikke dekket av Helfo, det vil si at pasienten må betale for behandlingen selv. Høydahl skriver videre; «Konsekvensen av at denne viktige helsetjenesten er opp til privat initiativ og pasientens økonomi, noe som i ytterste konsekvens kan føre til flere amputasjoner.»

Annet som er viktig i denne saken?
– Nummer én årsak for diabetiske fotsår er trykk­skade. Det blir ikke sår dersom foten ikke utsettes for trykk, gnag eller stikk. Fotterapeuten har en unik kompetanse på sko som kan føre til trykkskade.

Effektiv kontakt med fastlegene

Autorisert fotterapeut og biomekanisk terapeut, Henriette Aanesen, som driver AktivFot AS i Drammen, har brukt Norsk helsenett siden 2019. Her er en kort kommentar fra henne om hvilke fordeler hun ser ved dette: – Det er enkelt i bruk og gir direkte, effektiv kontakt med fastlegene. Samtidig gir det viktig kvalitetssikring. Jeg vil anslå at kostnadene ved å være tilknyttet NHN er cirka 20 000 kroner per år.

Tilkobling til Norsk helsenett via Physica

I fjor høst ble det annonsert at Physica (Aspit) er Fotterapeut­forbundets nye, prefererte journalleverandør, etter en nøye gjennomgang av hva de ulike leverandørene kan tilby. Gjennom Physica har du også mulighet til å koble deg til Norsk helsenett. (NHN).

Her er hva David Berger, Marketing Manager i Aspit, forteller om hvordan dette fungerer – og litt om hva fordelene er: – Det er enkelt å knytte seg til NHN via Physica, både for nye og eksisterende kunder. I Physica har vi utviklet vår egen meldingskommunikator som gjør kommunikasjon på Helsenett til en integrert del av journalsystemet. Man får varslinger om nye meldinger på startsiden, man vil også enkelt kunne hente inn pasienter fra henvisninger, eller gjenbruke tekst fra journalen i epikriser og legge dokumenter og undersøkelser som vedlegg i utgående meldinger. I tillegg får man tilgang til NHN sitt adresseregister i journalsystemet med mulighet til å hente oppdatert kontaktinformasjon til andre helseaktører. – NHN tilbys til alle autoriserte fotterapeuter i hele Norge. Vi bistår med bestilling, oppsett, vedlikehold og opplæring. Ønsker man tilknytting til NHN kan man ta kontakt med support eller bestille dette via våre nettsider. – Kommunikasjon på Norsk helsenett krever et abonnement hos NHN og et virksomhetssertifikat. Abonnement og virksomhetssertifikatet har en egen kostand. Vi i Physica hjelper våre kunder med bestilling av dette. Physica med NHN har en egen rabattert pris for fotterapeuter forhandlet frem av forbundet. – Tilgang til NHN gir behandlere mulighet til å kommunisere og være tilgjengelig for andre helseaktører. Vi i Physica ønsker å legge til rette for at kommunikasjonen blir en enkel og naturlig del av arbeidet i journalsystemet. – De aller fleste av våre brukere som er autoriserte behandlere av muskel og skjelett er knyttet til NHN i dag. Vi leverer NHN som en ASP-leverandør. Det vil si at man kun trenger et vanlig internettabonnement og kommuniserer direkte fra journalsystemet.

Inn i varmen: Camilla Madland (t.v.) og Randi Sandlie Nyland, begge i styret i Buskerud krets, tok kontakt med kommuneoverlegen i Lier for å bedre dialogen med fastlegene.