Viktig å bruke norsk helsenett

Kommuneoverlege i Lier, Ingrid Tyridal Bjerring, anbefaler fotterapeuter å bruke Norsk helsenett. Det vil forenkle informasjonsutvekslingen med fastlegene og annet helsepersonell – og samtidig bidra til å tydeliggjøre skillet mellom fotterapeuter og fotpleiere.

Tilrettelegger: – Jeg kan bidra med å legge til rette for kommunikasjon og samarbeid mellom fastlegene og fotterapeutene lokalt, sier kommuneoverlege Ingrid Tyridal Bjerring. (Foto: Lier kommune)
Av: Anette Haugen

Med ønske om å bedre dialogen mellom fotterapeuter og fastleger, tok Fotterapeutforbundets kretslag i Buskerud kontakt med kommune­overlegen i Lier, Ingrid Tyridal Bjerring, som også er spesialist i samfunnsmedisin og leder for samfunnsmedisinsk enhet i kommunen.

Dette resulterte i at kommuneoverlegen inviterte fotterapeuter som praktiserer i Lier kommune til et møte for å få oversikt over hvilke problemstillinger de ønsket å ta opp, diskutere hvordan dialogen er i dag og hvordan de kan jobbe sammen fremover.

Møtet ble avholdt i mars, der kretsleder i Buskerud, Randi Sandlie Nyland og styremedlem Camilla Madland, representerte fotterapeutene i kommunen. Det ble et nyttig og godt møte, der det endte med at fotterapeutene ble invitert til å delta på allmenlegeutvalget (ALU) 29. august. Der har de fått tildelt femten minutters taletid til å presentere sin fanesak. (PS: ALU er nå avholdt, men dessverre var Fotterapeuten da allerede sendt i trykken. For de som skal delta på årets fagkongress, vil imidlertid Randi Sandlie Nyland holde et innlegg der med en oppdatering om saken.)

Helsenett og refusjon

Et av flere viktige temaer som kom opp under møtet hos kommuneoverlegen i Lier i mars, var en anbefal­ing om at autoriserte fotterapeuter bør bruke Norsk helsenett (NHN). Under forklarer Ingrid Tyridal Bjerring hvorfor dette er viktig. I tillegg svarer hun på noen spørsmål om samarbeid – og utdyper hvorfor hun tenker at kampen om refusjon på fotbehandlinger er så nødvendig:

Hvor stor kjennskap tror du fastleger generelt har til jobben autoriserte fotterapeuter gjør?
– Dette vet jeg ikke svaret på. Da jeg tok opp behovet for dialog med invitasjon til ALU (allmenlegeutvalget) fikk jeg positiv tilbakemelding fra fastlegene. Det tar jeg som en indikasjon på at de ønsker å øke sin kunnskap om og sin dialog med fotterapeutene.

Hvorfor er det viktig med god kommunikasjon mellom de to yrkesgruppene – og mellom ulike helsefaggrupper generelt?
– Ulike faggrupper har ulik kompetanse og sammen har vi aller størst kompetanse. Jeg tror det er viktig at vi utnytter hverandres kompetanse best mulig, både på individ- og samfunnsnivå. NOU 2023:4 Tid for handling, peker også på at vi må se på de samlede personellressursene i helsevesenet for å gi bedre pasientforløp og helhetlige tjenester.

Hvorfor er det viktig at fotterapeuter bruker Norsk helsenett (NHN)?
– Sikker elektronisk informasjonsutveksling er viktig i dialogen mellom helsepersonell som jobber på ulike enheter. Ved bruk av NHN som kanal havner pasientinformasjonen der den skal: i pasientens journal hos pasientens behandler. Dette fører til effektiv utveksling av det som er viktig uten å benytte pasienten som budbringer.

– Både legene og fotterapeutene (og hjemme­tjenesten og alle andre helseinstanser) bruker allerede elektroniske pasientjournaler. Ved å kunne utveksle informasjon elektronisk kan det gjøres med en gang konsultasjonen er gjennomført og man slipper å skrive ut, sende og skanne i andre enden.

– For fotterapeutene er det en ekstra dimensjon med tanke på at mange, både innbyggere og helse­personell, forveksler fotterapeuter med fotpleiere. Det er i grunnen ikke så rart for både begrepet «terapeut» og begrepet «pleier» er etablert i helse­vesenet (for eksempel sykepleier og fysioterapeut). Dette er derfor noe man bare «må vite» og ikke noe man kan «tenke seg til». Det i seg selv er ganske uheldig. På helsenettet er det imidlertid kun autoriserte helsetjenester som er representert.

På hvilken måte tror du fastleger kan bidra i kampen fotterapeuter kjemper for å få til en refusjonsordning for sine pasienter, og i første omgang for pasienter med diabetes?
– Jeg tror det er viktig at fastlegen har kjennskap til fotterapeutenes kompetanse og at de kommuniserer godt med hverandre og pasientene sine. For øvrig tenker jeg at når det kommer til den politiske debatten om refusjoner, så bør henvendelsen gå til legeforeningen som representerer leger på gruppenivå.

På hvilken måte kan du som kommuneoverlege bidra?
– Jeg kan bidra med å legge til rette for kommunikasjon og samarbeid mellom fastlegene og fottera- peutene lokalt og ved å være åpen og lydhør til innspill fra begge parter.

Annet du tenker er viktig i denne sammenheng?
– Det at fotterapeutene mangler refusjonsrett er en klar negativ faktor for innbyggerne. For innbyggere med god økonomi er tilbudet supert, men mange pasienter har ikke god økonomi og kvier seg kanskje for å benytte en helsetjeneste de egentlig har bruk for. – Det kan også være vanskelig for fastlegene å henvise pasienter som de vet har dårlig råd til et kostbart tilbud. Samtidig vil det være en samfunns­besparelse om problemstillingene blir løst på førstelinjenivå fremfor at pasientene utvikler plager som etter hvert må løses i spesialisthelsetjenesten.

«Sikker elektronisk informasjonsutveksling er viktig i dialogen mellom helsepersonell som jobber på ulike enheter.»

­

Om Norsk helsenett (NHN)

  • Norsk helsenett er et IKT-selskap som leverer digitale tjenester og infrastruktur til helsesektor­en. Det er et statsforetak som er eid av Helse- og Omsorgsdepartementet.
  • Helsenettet er et medlemsnettverk for trygg og lovlig samhandling i helsetjenesten. I Helsenettet kan sykehus, apotek, fastleger og andre som leverer helsetjenester kommunisere og dele helse- og personopplysninger på en trygg og lovlig måte, og leverandører kan tilby sine tjenester og fagsystemer. Dette skjer ved hjelp av en robust og sikker infrastruktur som ligger i bunn.
  • Kilde: Norsk helsenett (nhn.no)