Forskning på danske barneføtter

Hva er egentlig kjennetegnene på en frisk og normal barnefot – og hvorfor sliter så mange barn med smerter i føttene og andre fotplager? Det danske fotterapeut forbundet har vært med på en omfattende undersøkelse av barneføtter, der de har fått mye ny lærdom.

Tekst og foto: Anette Haugen

Med et mål om å undersøke inntil 1000 barneføtter, til barn i alderen 5-17 år, startet det danske fotterapeutforbundet opp et forskningsprosjekt i 2021. Prosjektet er et samarbeid mellom barneortopedisk avdeling ved det danske Rigshospitalet og Danske Fodterapeuter. I første omgang har de nå undersøkt føttene til 503 barn og unge.

– Vi hadde et felles ønske om å få mer kunnskap om tilstanden til barns føtter, og så et potensiale i at de to faggruppene kunne arbeide tettere sammen. Med dette utgangspunktet ble det til et forskningsprosjekt om barneføtter, der Rigshospitalet er prosjektleder og vi er samarbeidspartner, forklarer Lea Stentoft Berling, direktør for Danske Fodtera­peuter.

Det er seks privatpraktiserende fotterapeuter, som i samarbeid med forbundet, har stått for den empiriske datainnsamlingen, der føttene til 503 barn ved ti ulike skoler har blitt målt og undersøkt for alt fra fotvorter til nedgrodde negler, og også vært gjennom ulike scanninger.

Livskvalitet og friske føtter

Lea Stentoft Berling forklarer videre at Danske Fodterapeuter som organisasjon generelt jobber med et formål om å sikre livskvalitet og friske, sunne føtter i samfunnet. Det konkrete forskningsprosjektet så de som en opplagt mulighet for å jobbe nettopp mot dette målet.

– Vi vil gjerne bidra til mer kunnskap om barne­føtter og forebygging av smerter. Dette er for oss et underbelyst emne i dag, både i Danmark og inter­nasjonalt. Samtidig er dette et forskningsprosjekt der fotterapeuter for første gang er med på å samle inn empiriske data, sier hun, og legger til:

– Vi har gjennom forskningsprosjektet nå også fått seks fotterapeuter som har fått mye ny kompetanse og innsikt. Dette er kunnskap de kan gi videre til sine pasienter og kollegaer – og på den måten bidra til å forebygge fremtidige fotproblemer.

Ortopedkirurgene

På spørsmål om hvorfor dette var et interessant forskningsprosjekt å være med på også for ortoped­kirurgene – og hvordan de har bidratt, svarer Christian Wong, overlege, Ph.D, spesiallege i ortopedkirurgi ved ortopedkirurgisk avdeling ved Hvidovre hospital:

– Vi ble vennlig invitert til å samarbeide med Danske Fodterapeuter om prosjektet. Det harmonerer godt med pasientpopulasjonen vi har på Hvidovre Hospital, der vi ser mange barn som ellers er friske, men som har et ortopedkirurgisk problem, som at de er plattfot eller har sykdommer som også behandles av fotterapeuter. Det ville derfor være interessant å få dette kartlagt.

– Jeg har vært prosjektansvarlig, Dr. Andreas Balslev Clausen og Dr. Søren Bødtker har stått for det logistiske, selve undersøkelsesprogrammet og undervisning av de seks fotterapeutene. I den siste fasen av prosjektet ivaretar jeg artikkelskriving, med deltakelse fra fotterapeuter. Rent praktisk har ikke vi vært med på å undersøke barna eller logistikken rundt det. Det vi håper å få ut av det er å belyse ortopedkirurgiske helsetilstander hos danske barn.

Ny kunnskap

Blant det Danske Fodterapeuter forventer å få ut av forskningsprosjektet, er først og fremst mer kunnskap om tilstanden til danske barneføtter. Samtidig får de styrket samarbeidet mellom de to faggruppene som har jobbet sammen. Dernest har de tilegnet seg mye ny kunnskap, som kan være nyttig for alle de som jobber med fotterapi i sine klinikker.

– På bakgrunn av prosjektet planlegger vi fram­over å holde flere informasjonsmøter og kurs om barne­føtt­er, slik at flere av landets fotterapeuter kan få bedre forutsetninger for å behandle barn i sine klinikker. Jo mer utbredt denne kunnskapen blir, jo tidligere i livet kan vi forebygge fotproblemer, påpeker Lea Stentoft Berling.

Også norske fotterapeuter har allerede fått gleden av å høre mer om prosjektet direkte fra to av fotterapeutene som var med på å samle inn data. Cille Holse og Lisa Bomark var nemlig til stede på årets fag­kongress, der de entusiastisk fortalte både om undersøkelsene de hadde utført og litt om de fore­løpige funnene.

To og to

Under fagkongressen fortalte Cille Holse og Lisa Bomark aller først at undersøkelsen de hadde foretatt var en tverrsnittsundersøkelse, på tvers av kjønn og alder. Den er gjort på barn i 1. klasse, 5, klasse og 9. klasse ved ti skoler på Sjælland. To og to fotterapeuter jobbet hele tiden sammen og de hadde alltid to barn inne i undersøkelsesrommet samtidig.

Helt i starten utførte de en pilottest på 28 barn, for å teste om skjemaet og de planlagte undersøkelsene fungerte som planlagt. De fant ut at de måtte gjøre noen endringer.

Blant annet holdt det ikke med 25 minutter for å undersøke barn, de måtte øke til 35. Blant det de så etter av fotpatologi var slikt som hallux valgus, callositeter, unguis incarnatus og veruca vulgaris, i tillegg til at de målte barnas føtter og gjorde ulike scanninger, både en 3D-scanning og trykkscanning. Også barnas sko ble sjekket, både utvendig og innvendig. Noe av det som forundret dem aller mest, var hvor mange barn som faktisk bruker gode sko, selv om det også var barn som gikk i badesko på skolen, noe de fortalte har vært en litt forunderlig mote i Danmark.

De to danske fotterapeutene understreket at alt de nå la fram var foreløpige resultater. Ved slik forskning blir alltid de endelige resultatene presentert gjennom en vitenskapelig artikkel. Nå er det ortopedkirurgene som skal sette seg ned sammen med noen statistikere. Først da vil det bli satt en «rød strek» under svaret.

Veien videre

Til slutt ga Cille Holse og Lisa Bomark bort noen råd til de som skal undersøke barn. Små barn må gjerne ha time tidlig på dagen, mens det ofte er enklere å undersøke og snakke med tenåringer senere på dagen. Det er viktig å sette av god tid, særlig for barn med litt ekstra behov. Observer gjerne barna uten at de vet det – og husk at mange ungdommer er høye.

Om de nå er ferdig med sitt bidrag til selve forskningsprosjektet, tar Cille Holse og Lisa Bomark med seg mye erfaring videre fra arbeidet de har gjort. De har først og fremst lært mye om barns føtter og vil ikke lenger være engstelige for å ta imot barn i egen klinikk. De har også lært at undersøkelser av barn må gjøres med en litt annen tilnærming enn av voksne. Det er viktig å hjelpe barna, for det er ikke bra at de går rundt med smerter.

Noe annet de har fått ut av forskningsprosjektet, er en økt anerkjennelse og faglig respekt fra ortopedkirurgene som de har samarbeidet med. De vet nå at fotterapeuter kan mye om føtter. Da prosjektet ble planlagt bidro fotterapeutene med egne ønsker da det skulle bestemmes hvilke undersøkelser som skulle utføres, og ble lyttet til. Nå venter de spent på at de endelige resultatene skal publiseres – og på hva forskningsprosjektet kan bidra til videre.

Noen fakta om forskningsprosjektet:

Etter at barneortopedisk avdeling ved det danske Rigshospitalet og Danske Fodterapeuter hadde fått en offisiell godkjenning av forskningsprosjektet, ble 50 skoler invitert til å delta i studien, der ti skoler på Sjælland takket ja. Deretter fikk foreldrene til elever i første, femte og niende klasse ved disse skolene en invitasjon til å la barna delta i prosjektet. Cirka 40 prosent av de som ble spurt, takket ja, noe som er en normal og forventet prosentandel. For å oppfylle alle sikkerhetsmålinger etc, ble dessuten 50 av de 503 barna undersøkt to ganger.
Selve den fysiske undersøkelsen av barnas føtter ble utført av seks fotterapeuter som det danske fotterapeutforbundet hadde god kjennskap til fra før. I tillegg til en helt generell fotundersøkelse, så man også på hvordan foten passet med skoene barna brukte. Til dette ble det brukt en 3D-scanner.

Videre undersøkelser
Med all informasjon som er innhentet om føttene til disse barna, som alle er helt alminnelige skolebarn, vil det også være mulig å følge dem opp med nye undersøkelser om ti, tjue og femti år. Da vil man kanskje se sammenhenger med fotproblemer de har som voksne, som muligens kunne vært forebygget med tiltak i ung alder. Det betyr at data fra forskningen både vil være verdifull ved funn som vises her og nå, og funn i et langtidsperspektiv.
Det er for øvrig tidligere gjort et annet studie som viste at 50 prosent av barna som den gang ble undersøkt, slet med smerter i underekstremitetene. Det tidligere studiet så imidlertid ikke på hvorfor så mange barn har smerter. Blant problemene man i forkant av undersøkelsene visste at en del barn sliter med, i tillegg til smerter, er slikt som fotvorter, nedgrodde negler og Severs sykdom (se egen ramme nederst på siden).

Om Severs sykdom (Betennelse i hælsenefestet)

Dette er en tilstand som forekommer hyppigst under vekstspurten. Vanligvis rammes barn i aldersgruppen mellom 8-15 år. Årsaken er en irritasjon i og rundt vekstsonen i bakre del av hælbeinet (apofysitis calcanei). Tilstanden kalles også Severs sykdom eller Morbus Sever.
Kilde: NHI.no

Invitert: De danske fotterapeutene syntes det var hyggelig å bli invitert til den norske fagkongressen. Fra venstre: Forbundsleder i FTF, Inger M. Paulsen, Lisa Bomark, Cille Holse og nestleder i FTF, Kathrine F. Rosenberg.
Lært mye: De danske fotterapeutene Cille Holse og Lisa Bomark har lært mye ved å være med på å undersøke danske barns føtter. Denne kunnskapen vil de nå formidle videre.
Barneføtter: Under prosjektet ble føttene til 503 barn undersøkt. (Illustrasjonsfoto: Anette Haugen)
På fagkon­gressen: Det var to entusiastiske, danske fotterapeuter som fortalte sine norske kollegaer om funnene etter at føttene til 503 danske barn er undersøkt.
Gode råd: De danske fotterapeutene Cille Holse og Lisa Bomark ga også noen gode råd for hvordan gjennomføre undersøkelser på barn.